گزیده سخنان مقام معظم رهبری در جمع بسیجیان کرمانشاه

 1-روحیه بسیجی باید روز به روز در همه ارکان وبخشهای مختلف کشور گسترش وتعمیق یابد وملت ایران به لطف خداوند با همین روحیه بسیجی قله های اقتدار جهانی را فتح خواهند کرد.

2-از آنجا که لازمه هر نهضت وحرکتی ،واژه سازی ونهاد سازی متناسب با اهداف آن نهضت است بعد از پیروزی انقلاب اسللامی نیز امام بزرگوار (ره)با مطالبه سازماندهی بسیج ،عمق وژرفای نگاه خود به نیاز آینده را نشان دادند.

3-امام خمینی بسیج را به عنوان یکی از ارکان آمادگی دفاعی کشور پایه گذاری کردند ودر آن زمان فرمودند:اگر کشوری 20 میلیون انسان آماده دفاع داشته باشد هیچ قدرتی توانایی طمع ورزی به آن را نخواهد داشت وآن کشور شکست ناپذیر خواهد بود.البته این آمادگی بسیج به این معنا نیست که همه جامعه نظامی شود بلکه به این معناست که همه آماده دفاع ومبارزه هستند وملتی که همه آحاد آن برای مبارزه آماده اند شکست نخواهد خورد ومحور چنین ابتکاری امام خمینی بود.

4-البته مسائل نظامی ودفاعی فقط یک بعد بسیج است وابعاد متنوع دیگری همچون علم،نوآوری وابتکار را نیز در بر میگیرد.

5- عشق وایمان واعتماد به نفس همراه با ابتکار مهمترین ویژگیهای روحیه بسیجی در عرصه های مختلف است که هم در بعد دفاعی وهم در بعد سیاسی ومدیریتی کارایی برجسته ای خواهد داشت.

6-دربعد سیاسی نیز ابتکار در عرصه گسترده دیپلماسی که با انواع شیطنتها همراه است کارآمدی بالایی دارد ولازمه دیپلماسی هوشمند وبا ابتکار عمل روحیه بسیجی است.

7-روحیه بسیجی میتواند شامل عرصه های مختلفی همچون پیشرفت علم وعلم آموزی بسیجی،تولید ثروت واقتصاد بسیجی ،سیاست ورزی بسیجی،مدیریت بسیجی وسازماندهی بسیجی باشد.

8-روحیه بسیجی با این مختصات میتواند در همه عرصه های کشور بروز وظهور یابد والبته این روحیه بسیجی به معنای قافل شدن از بسیج آمادگی دفاعی نیست.

9-تا رسیدن به پیروزی نهایی قطعا چالش ومبارزه وجود خواهد داشت ،بنابراین نظام اسلامی همواره نیازمند یک نیروی دفاعی توانا ،بیدار،مستحکم وآماده به کاراست که همان روحیه بسیجی در عرصه دفاعی است.  روحیه بسیجی در عرصه های دفاعی،انتظامی،دولتی ودیپلماسی این پیروزی را سرعت خواهد بخشید.

10-بسیج نسبت به حرکت عمومی انقلاب ونظام اسلامی یک نقش فرا دوره ای دارد واگر انحرافی در حرکت مستقیم انقلاب ونظام دیده شود بسیج در مقابل آن خواهد ایستاد.

11-همانگونه که بسیج وبسیجی باید قوانین را رعایت کنند از طرف دیگر اگر قوانین وضوایط دست و پا گیری مقابل بسیج وگسترش روحیه بسیجی وجود داشته باشد  باید کسانی که تغییر قوانین به عهده آنان است این موانع را برطرف کنند.

12-پایبندی نسل جوان امروز به اعتقادات وارزشهای اسلامی بیشتر وعمیقتر از سالهای اول انقلاب است.

13-این روش(دیدن تنها ناهنجاریها)غلط است،البته ناهنجاری وجود دارد ،اما اگر سیر این ناهنجاریها به سمت علاج باشد باید آنرا علامت درست بودن کارها دانست.

14-حرکت انقلاب اسلامی حرکتی موفق بوده است ودلیل آن هم تجربه های عینی وواقعیات موجود وپیشرفتهای برجسته 32ساله ملت ایران است.15-حرکت روبه جلو وپیشرفت انقلاب به معنای نبود مشکلات نیست اما اکنون تجربه های متراکمی در عرصه های گوناگون وجود دارد که میتواند الهام بخش مدیران بخشهای کلان وبخشهای مختلف دیگر باشد.

جوان:۲۳/۷/۹۰
برچسب ها : بسیجیان کرمانشاه دیدار مقام معظم رهبری امام خمینی, ره

موضوع :
گزیده سخنان مقام معظم رهبری در جمع بسیجیان کرمانش ,